تابلوهای بی‌زبان همه جا هستند، ول آن ها را نمی‌بینیم. از خودمان شروع کنیم . . .

نمادهای شهری

  پرینت

http://shahrkhan.ir/11269