اتوبان شهید مدرس، نخستین اتوبان ایران؛ از دیروز تا امروز/در سال ۱۳۵۱ و سال ۱۳۹۵

نخستین اتوبان ایران

  پرینت

http://shahrkhan.ir/12659