«ترین تی نیهن» مدت ۲۲ سال تمام است که مو های خود را کوتاه نکرده موهایی که از سال ها پیش به یک‌باره به طرز غیرطبیعی تغییر حالت داد.

شهرخوان: «ترین تی نیهن» مدت ۲۲ سال تمام است که مو های خود را کوتاه نکرده موهایی که از سال ها پیش به یک‌باره به طرز غیرطبیعی تغییر حالت داد.

این زن ۸۱ ساله مو های ژولیده ۳ متری خود را بافته و مانند یک مار روی سرش جمع می‌کند.

موی سر

او ادعا می‌کنند ژولیده شدن موهایش به طور کاملا ناگهانی بعد از سال ۱۹۹۵ نخست شده و با کوتاه کردن های مداوم هیچ تغییری در آن ایجاد نشد.پیرزنی که موهایش را مانند مار دورسرش می پیچد در ان سالها او متوجه شد موهایش در پشت سر به هم گره خورده اند, او کوشش کرد انها را با شانه باز کند, اما فایده ای نداشت بنابراین انها را کوتاه کرد. بااین حال مجدد به همین شکل رشد کرد و هرچه بلندتر شد ضخیم تر شد.

موی سر

به گزارشروزپلاس، در نهایت متوجه شد که نمی‌تواند با کوتاه کردن و بهره گیری از سرشور های متفاوت تغییر حالت مو های سرش را متوقف کند به همین علت تصمیم گرفت و از انها به شکلی که میباشند مراقبت کند , ادامه این روند بعد از ۲۲ سال وی را به اینجا رسانده که به علت جلب دقت مردم باید موهایش را بیشتر اوقات هنگام بیرون رفتن از منزل بپوشاند.


ژولیده شدن موهای زن ۸۱ ساله به یکباره

  پرینت

http://shahrkhan.ir/12679