زمین‌لرزه با بزرگای ۵.۹ ساعت ۲:۱۷ بامداد جمعه ۱۷-۸-۹۸ محدوده روستای ترک در ۲۵ کیلومتری شمال میانه را به لرزه درآورد.

مهدی زارع/  استاد زلزله

گسل شاخص در این منطقه گسلی فعال با راستای شمالشرق- جنوب غرب است که به عنوان گسل بزقوش – گرمرود شناخته می شود. سازوکار این زلزله امتداد لغز و گسل مسبب با شیبی به سوی شمالغرب و ژرفای آن حدود ۱۸ کیلومتر برآورد شد.

سازوکار گسله امتداد لغز چپگرد و با مولفه فشاری است و به احتمال وقوع زمین‌لرزه در محدوده ای روستایی و ژرفای نسبتا زیاد آن موجب شده تا خسارت ها و تلفات این زمینلرزه که بزرگای آن در حد یک زمینلرزه شدید بوده است، نسبتا محدود باشد.

این روند گسله در انتهای خود به سامانه گسلی تبریز – زنجان می رسد. ساز و کار غالب گسل های با روند شمال شرق – جنوب غرب در منطقه مزبور امتداد لغز چپگرد و سازو کار غالب گسلش در پهنه تبریز- زنجان، و به ویژه گسل شمال تبریز امتدادد لغر راستگرد است.

زلزله های تاریخی در این پهنه زلزله های ۱۸۴۴ و ۱۸۷۹ در قرن نوزدهم در زمان قاجاریه و مهمترین اتفاق قبلی زلزله ۱۰ اسفند ۱۳۷۵ (۲۸فوریه ۱۹۹۷) زلزله گلستان اردبیل با بزرگای ۶.۰ است که در شمال پهنه کانونی همین زلزله ۱۷-۸-۹۸ با بزرگای ۵.۹ رخ داده است.

زلزله شمال میانه تا ساعت ۱۱:۲۰ صبح جمعه ۷ پسلرزه با بزرگای بیش از ۳.۵ داشته است که بزرگترین آنها با بزرگای ۴.۳ در ساعت ۳:۰۲ بامداد روی داد. تَرْک مرکز دهستان کندوان و بخش کندوان شهرستان میانه در میان جاده نیر به میانه در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهر میانه (مرکز شهرستان) و در رقوم ارتفاعی ۵۲۵، ۱ واقع است.

زلزله‌های آذربایجان

زلزله‌های آذربایجان

  پرینت

http://shahrkhan.ir/18278