شهرخوان: نتیجه کارت های بازرگانی اجاره‌ای، پیرزنی است که در واقعیت مالک یک حیوان است اما ۷۰۰ پورشه به اسمش وجود دارد…این موضوع سوژه کارتونی در تسنیم شد.

شهرخوان: نتیجه کارت های بازرگانی اجاره‌ای، پیرزنی است که در واقعیت مالک یک حیوان است اما ۷۰۰ پورشه به اسمش وجود دارد…این موضوع سوژه کارتونی در تسنیم شد.

پورشه

  پرینت

http://shahrkhan.ir/18739