دو بچه شیر سفید آفریقایی از ترس خروس‌های ایرانی به جعبه پناه بردند.

شیرهای آفریقایی

این بچه شیرها تازه همین چند روز قبل از آفریقا به ایران آورده شدند و خروس‌ها برای‌شان تازگی دارند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/20278