گوریل با نشان دادن مشتش عصبانیت خود را از اینکه سوژه عکاس شده است بروز می‌دهد.

گوریل

  پرینت

http://shahrkhan.ir/20308