سیدحسین حسینی و همسرش دروازبان استقلال در روز برفی تهران.

دروازبان استقلال

  پرینت

http://shahrkhan.ir/22944