برخی از این شهرداران در طول تاریخ سرپرستی شهرداری را برعهده داشته اند.

 

_آقاخان حبیبی در سال ١٣٠٣ به عنوان اولین شهردار اردبیل شد و تا سال ١٣١۴ مسوولیت شهرداری اردبیل را برعهده داشت
– معین الدین طیار از سال ١٣٢۶ تا١٣٢٧ شهردار اردبیل بوده است.
– بابا صفری از سال ١٣٣١ تا شهریور ١٣٣٢ شهردار اردبیل بوده است.
– نجم الدین تهامی در تیرماه ١٣٣۴ تا بهمن ماه همان سال شهرداری را برعهده داشته است.
– موسی پناهی از بهمن ١٣٣۴ تا خرداد ١٣٣۵ شهردار اردبیل بوده است.
– هاشم وکیلی از خرداد ١٣٣۵ تا اسفند ماه همان سال تصدی شهرداری اردبیل را برعهده داشته است
– سیف الله مستشاری از شهریور ١٣٣۶ تا ١٣٣٨.
-اسماعیل دیباج از سال ١٣۴٠ تا اذرماه ١٣۴٩.
– سیدنجفقلی اقبالی نمیت از اذرماه ١٣۴٩ تا مرداد ١٣۴١.
– محمد ارفعی از شهریور ١٣۴١ تا اردیبهشت ١٣۴٣.
– پرویز اتابکی از اردیبهشت ١٣۴٣ تا مرداد ١٣۴٣.
– خسرو محتشمی از خرداد ١٣۴٣ تا مهرماه ١٣۴٣.
– محمد هادی نجات پور از ابان ١٣۴٣ تا ١٣۴۵.
– علی اوستا از سال ١٣۴۵ تا مهرماه ١٣۴٧.
– دکتر احمد نایبی از مهرماه ١٣۴٧ تا خرداد ١٣۵٠.
– غلامعلی اسدپور از بهمن ١٣۵٠ تا تیرماه ١٣۵١.
-مصطفی لطفی از تیرماه ١٣۵١ تا بهمن همان سال.
– علیرضا ضیغمی فر از فروردین ١٣۵٢ تا ابان ١٣۵۴.
– کریم شاهلیزاده از اردیبهشت ١٣۵۴ تا اسفند ١٣۵۶.
– علی داداش زاده خیاط از اسفند ١٣۵۶ تا خرداد ١٣۵٧.
– پرویز خادم پور از فروردین ۵٧ تا تیر ١٣۵٨.
– میر محی الدین ربانی از شهریور ١٣۵٨ تا بهمن ماه ١٣۵٨.
– اصغر علائی از اردیبهشت ١٣۵٩ تا شهریور ١٣۶٠.
– لطیف ذاکرزاده از اسفند ١٣۶٠ تا تیرماه ١٣۶۴.
– نورالدین استحمامی از تیرماه ١٣۶۴ تا بهمن ماه ١٣۶۶.
– ابوالفضل صومعلو از اذرماه ١٣۶٧ تا خرداد ١٣٧١
– حاج کمال الدین پیرموذن که در سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ .
– ولی آذروش از مهرماه ١٣٧٧ تا شهریور ١٣٧٨.
– حسین افسانه از فروردین ١٣٧٩ تا اسفند ١٣٨٢.
-کمال الدین پیر موذن ۱۳۸۳-۱۳۸۴
– یعقوب عزیززاده ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
– اکبر نیکزاد از اردیبهشت ١٣٨۶ تا اسفند ١٣٨٩
– صدیف بدری از اردیبهشت ١٣٩٠ تا خرداد ١٣٩۴.
– دکتر حمید لطف اللهیان از مرداد ١٣٩۴ تا مرداد ۱۳۹۷


لازم به ذکر است در طول تاریخ شهرداری اردبیل برخی از افراد سرپرستی شهرداری را برعهده داشته اند، از جمله درگاهی در سال ١٣٢۴، مهدی نبی زاده، اروجعلی محمدی، مهندس حمدالله بهرامی نژاد، عباس شیخعلیزاده، غلامرضا نیازمند، احمد خواجوی، خلیل احمدیان و قدرت سیفی سرپرست شهرداری اردبیل بوده اند.