جاده بوکان-مهاباد، ارتفاع برف به ۵ متر رسیده است.

برف

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23828