خودتان شناسایی کنید…

استفاده از اسپری رنگ برای تبلیغات انتخاباتی باعث زشت شدن وجهه شهری می شود. شاید بتوان پوسترها را جمع کرد اما اسپری های رنگ چهره ای نازیبا برای مدت ها بوجود می آورد.

کاندیدای عزیزی که ادعای ایجاد شهری زیبا و توسعه گردشگری را داری، مردم گفتار و رفتار شما را می بینند و قضاوت می کنند. شما می روی و ما مردم می مانیم با شهری نازیبا که محصول افکار نازیبای شماست.

 

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23878