ارزش شب قدر در قرآن و روایات بیش از هزار ماه دانسته شده و از این شب بعنوان شب رحمت الهی و آمرزش گناهان یاد می شود.

شب قدر

دعای نیایش قدر

دعای شب قدر

  پرینت

http://shahrkhan.ir/26640