بیش از چند دهه است چندین مدیر شناخته شده استان از فلانقلی وفلانعلی و…..مدیر عامل شرکت کشت و صنعت مغان بوده اند،و همگی در دوران مدیریتشان زیانده بودن این شرکت را فریاد زده اند.

 

✍رضاموذنی

من با قیمت واگذاری این شرکت کاری ندارم ،چرا که با وضع ارزش پول ملی حتی سایر ارزهاقیمتی برای چنین ثروت نا پایان متصور نیستم. اما حرف این است گیرم که این شرکت میلیارد ها دلار قیمت داشته باشد، وقتی با مدیریت دولتی بعلت هزاران دلیل حتی توان تامین حقوق کارگران وکارمندان شاغل خودرا نداشته باشد به چه درد مردم ودولت می خورد؟ بغیر از اینکه چالشی برای دولت باشد.

فارغ از قیمت واگذاری شرکت، بعداز این واگذاری نه تنها دراین اندک مدت درسایه مدیریت بخش خصوصی یا به زعم تحقیرانه بعضی روزنامه کشور ((بیسکویت فروش ))سروسامان گرفته بلکه به شاهد همه کارکنان این شرکت، حقوق های معوقه پرداخت وقابل توجهی به حقوق ماهیانه شان افزوده شده است، حتی درکنار آن بیش از هزار نفر افراد جدید جذب این شرکت شده اند. کاش کسی به مدیر مسئول آن روزنامه که تحقیرانه به خریدار این شرکت توپیده است می گفت که جناب با فرهنگ، دراین اوضاع نابسامان اقتصاد ایران بیش از ده هزار نفر در کشور در شرکت‌ها وکارخانجات همین بزعم شما بیسکویت فروش مشغول کار هستند بدون کمترین مشکل. …

اینگونه افراد بازوی اقتصادی کشورهستند نه شایسته تحقیر، آنهایی که امروز شمشیر بر روی خریدار کشت و صنعت مغان بسته اند نمی دانم کدام دغدغه را دارند؟ دغدغه منافع ملی را دارند یا منافع شخصی، کدامیک؟ !!

امروز خیلی از شرکتهای واگذاری شده به بخش خصوصی مورد سوال هستند از هپکو اراک ونیشکر هفت تپه، شازند وماشین سازی تبریز گرفته تا همین کشت و صنعت مغان.

اما برخلاف سایر واگذاری ها که صدای کارکنان از نا اهلیت شخص اختیار کننده را در آورده وگاهی مانند شرکت عظیم نیشکر هفت تپه خوزستان برای امنیت داخلی نیز چالش آفرین بوده اند، اما مدیریت بخش خصوصی کشت و صنعت سروسامانی شرکت را به همراه داشته است.

دوباره عرض میکنم با قیمت نامناسب واگذاری کاری ندارمکشت و صنعت، اما مدیریت خصوصی تحولات مثبتی را درکشت وصنعت بدنبال داشته است.

کشت و صنعت در دست هرکسی باشد ثروت ملی این مملکت است وشخص خریدار نمی تواند آن را کول گرفته از مملکت خارج کند، اگر مشکل قیمت است می شود با خریدار تعامل کردوشرایطی را درنظر گرفت ، اما اگر اهداف شوم ومنافع شخصی بعضیها در پس این داد وفریادهای کر کننده باشد، مردم منطقه هوشیار باشند فریب این بازی های کثیف افراد نشوند.

احیا وگسترش کشت و صنعت مغان به دست هرکس باشد باعث افتخار مملکت ومنطقه است وباید دقت داشت تا دوباره به گذشته غلط برنگشت،پیکره زخمی کشت و صنعت از نامدیریتیهای گذشته خسته است، حیف است راه ناصواب گذشته را دوباره طی کرد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/27076