توصیه به مسافران: بعد از سفر، ۱۴ روز مراوده نکنید

مسافر

وزارت میراث فرهنگی:

پس از بازگشت از سفر، ۱۴ روز مراوده‌های اجتماعی را محدود کنید تا درصورت ناقل بودن، افراد آسیب‌پذیر را درگیر بیماری نکنید.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/27326