شورای شهر اردبیل در دومین سال عمر خود با وجود برخی اختلاف نظر که یقینا در جهت بهتر اداره شدن شهر است، کوشیده است بدور از حاشیه های تصنیعی با اقتدار و قدرت به وظیفه خویش که همانا اداره شهر بر محور عقلانیت است، بپردازد.

دو دستگی هایی که از ابتدای آغاز شورای شهر اردبیل حول محور حضور افراد وزین در سرزبان ها می چرخید رفته رفته با لحاظ صرفه و صلاح شهری جای خود را به مدارا و تعامل داده است.

شورای شهر اردبیل که در ترکیب خود از حضور بزرگان وزینی بهره مند است دارای پتانسیل های بالقوه برای اداره بهتر شهری است که این پتانسیل با انتخابات هیات رییسه و تلاش برای نزدیکی افراد به هم مشهود شده است.

شورای شهر اردبیل در دومین سال عمر خود با وجود برخی اختلاف نظر که یقینا در جهت بهتر اداره شدن شهر است، کوشیده است بدور از حاشیه های تصنیعی با اقتدار و قدرت به وظیفه خویش که همانا اداره شهر بر محور عقلانیت است، بپردازد.

حضور علیرضا پوستی بعنوان رییس شورای شهر اردبیل برای دومین بار با رای بالای اعضای شورای شهر حکایت از حرکت شورای شهر بر محور عقلانیت و تدبیر است چون شورای شهر تلاش دارد منافع عمومی شهر را مدنظر خویش قرار داده و در جهت توسعه متوازن و همه جانبه شهر برنامه های مدون و اساسی ارایه بدهد و در این بین #شهردار بعنوان عضو دوازدهم یار و همکار شورای شهر بوده و در کنار این موتور محرکه به عنوان #ناخدای مطمئن در تلاش است که کشتی توسعه را به سرمنزل خود که همان توسعه شهر و ایجاد رضایتمندی در بین مردم از باب ایجاد شهری انسان محور و لایق شهروندان است، برساند.

و ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که برخی مخالفین در زمان انتخاب دکتر پوستی به سمت رییس شورای شهر اردبیل مدعی بودند که وی نمیتواند شورای شهر را به جهت حضور افراد و جریان های مختلف مدیریت بکند ولی با این همه مدیریت بر محور عقلانیت و تدبیر پوستی در این مدت سبب شده است که شورای شهر با وجود داشتن اختلاف نظر به دور از دعوا و هیاهو به وظایف ذاتی خویش عمل نماید.