مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل گفت: شهرداری اردبیل به دنبال فراهم کردن بسترهای مناسب بمنظور گسترش همکاری با سازمان های مردم نهاد است.

به گزارش شهرخوان، مجتبی لاله با تاکید بر نقش موثر و بدیع سازمان های مردم نهاد در مدیریت شهری گفت: در دهه های اخیر و افزایش جمیعت و تغییرات در بافت فرهنگی شهر، پیدایش و فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایجاد تعاملات اجتماعی جدید نقش اساسی داشته و سبب افزایش ارتباط مردمی با نهادهای خدماتی و دولتی شده است.

وی گفت: در تلاش هستیم با فراهم کردن بسترهای مناسب برای مشارکت مردم در مدیریت شهری این فعالیت ها را گسترش دهیم که اولویت اصلی نیز حضور سمن ها، جوانان و بانوان در این تعامل خواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل در ادامه افزود: از تمامی طرح های سازمان های مردم نهاد در زمینه موضوعات شهری استقبال می کنیم و با حمایت از این سازمان ها طرح های مناسب ارایه شده را تا مرحله اجرا پیش خواهیم بود.

لاله بیان کرد: شهرداری اردبیل پیشرو در ارتباط با سازمان های مردم نهاد است و اجرای برنامه موفق با این سازمان ها و جوانان از جمله نکات مثبت کارنامه شهرداری است.

مدیر ارتباطات شهرداری اردبیل ادامه داد: مشارکت و همکاری سمن ها و جوانهای شهر در اجرای طرح های متعدد فرهنگی و اجتماعی در شهر ارزشمند و قابل تقدیر است و همواره این مشارکت ها گسترش خواهد یافت.

وی همچنین با بیان اینکه نقش سازمانهای مردم نهاد در فرهنگسازی بسیار حائز اهمیت است افزود: شهرداری اردبیل یک نهاد عمومی و مردمی بوده و ضروری است سمن ها بعنوان نماینده شهروندان در اجرای طرح ها یاریگر شهردار باشند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3413