عکس:مهرداد برومند

 

پیاده راه ارتش

  پرینت

http://shahrkhan.ir/5828