بر اساس ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها مکلف هستند پنج درصد از تمام درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص دهند.

قوانین و قانون

قانون شهرداری

به گزارش شهرخوان، طبق ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها مکلف هستند پنج درصد از تمام درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص دهند و برنامه عمل را طبق‌ تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

تبصره ۱ – انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف‌ برساند.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصی مشاهده‌ کردند در رفع آنها کوشش خواهد کرد و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌های مذکور مکلف هستند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام کنند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/6100