عملیات شبانه آسفالت ریزی حدفاصل میدان ورزش و میدان پانزده خرداد توسط شهرداری به پایان رسید.


  پرینت

http://shahrkhan.ir/78