امروزه دولت ها اغلب سیاست های شهری و بهداشتی را با یکدیگر پیوند داده‌اند، در حالی که در گذشته این دو موضوع همراه با سیاست های خاص خود از یکدیگر جدا بودند.

به گزارش شهرخوان، طرح های “شهرهای سالم” امروزه حرکت خود را به سوی رویکردی فراگیر با در نظر گرفتن سیاست های بهداشتی درون شهرها آغاز کرده اند. اثر جدید دیگری از “ژوزف آی شر” موسوم به “طراحی شهر سالم، ۲۰۰۵ ” ، نیز سیاست های سالم سازی شهری یکپارچه را مورد تأکید قرار داده است.

 

در اثر موسوم به “طراحی شهر سالم، ۲۰۰۵ “، این گونه آمده است که رابطه‌ای پیچیده بین محیط طبیعی، محیط ساخته شده و سلامت انسان وجود دارد. از این رو، ارتباط هماهنگ بین عوامل مختلف فیزیکی، زیستی، شیمیایی، اجتماعی – اقتصادی و روانی می‌بایست به وجود آید و مجموعه این عوامل است که سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، در طراحی و توسعه شهرها و جهت راه یافتن به شهرهایی سالم پیامدهای مربوط به موارد فوق می باید منظور گردد.

 

کنفرانس اسکان بشر موسوم به “کاشانه۲” که در سال ۲۰۰۰ در استانبول برگزار گردید، موضوع تخریب محیط زیست به دست بشر به ویژه در نقاط شهری را مطرح و به بحث و تبادل نظر گذاشت. یکی از نگرانی های جدی منعکس شده در آن کنفرانس در حول عدم سلامت رو به تزاید شهرها، مسایل ناشی از مراقبت های بهداشتی ناکافی در آنها، افزایش خشونت در شهرها و نظایر آن بود، و این که چگونه راهکارهایی می‌بایست اتخاذ گردد تا بتوان شهرهای ناسالم را به شهرهای سالم تبدیل کرد. بر خلاف کنفرانس کاشانه یک و سایر کنفرانس های سازمان ملل در دهه‌های ۱۹۷۰ ، ۱۹۸۰ ، ۱۹۹۰ ، کنفرانس یاد شده بیشتر تأکید بر نقش دولت های محلی و منطقه‌ای داشت تا نقش ها و مسؤولیت های دولتی در سطح ملی.

 

کنفرانس یاد شده همچنین، تأکید فراوان بر بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی (NGOs) داشته، تا از آن طریق بتوان سلامت شهرها را هر چه سریعتر و در سطح نقاط مختلف شهر با توجه به توانایی های موجود برطرف کرد و در عین حال حمایت های دولت های مرکزی نیز از طرح های شهرهای سالم از نظر دور نگهداشته نشده است.

“بیانیه لیورپول” نیز در سال ۱۹۹۰ تأکید بر این دارد که جهت دستیابی به شهرهایی سالم و جهت موفقیت پروژه‌هایی از این نوع، اقدامات در سطح ملی و حتی بین‌المللی نیاز است. سلامت شهری امروزه به عنوان اولویت تراز بالای بسیاری از جوامع رو به توسعه (آمریکای لاتین) به حساب می‌آید. این موضوع در ایران نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اولویت یاد شده بیشتر به خاطر رشد بی‌رویه شهرها، مهاجرت، ظهور قشرهای جدید شهری و.. است.

گردآوری: فرزاد تقی زاده

 

انتهای پیام

  پرینت

http://shahrkhan.ir/910