اعطای وام شهرخوان
به عشایر کشت وصنعت وام درجاسازی اعطا میشود ۱۵ مهر ۱۳۹۷

به عشایر کشت وصنعت وام درجاسازی اعطا میشود

مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل گفت: باکمک منابع طبیعی وبنیاد مسکن مبلغ ۲۵میلیون وام به عشایر کشت وصنعت داده میشود که بازپرداختی این وام ۱۲ساله می باشد