المان شهری |
دیوار نگار فرصتی برای احیاء هویت های انسانی و شهری ۲۷ آذر ۱۳۹۸

دیوار نگار فرصتی برای احیاء هویت های انسانی و شهری

دهه ۷۰ را می توانیم به نوعی دوران بازیابی مدیریت شهری و فضاهای شهری دانست. البته در این دوران نیز المان های شهری مانند مجسمه و دیوارنگاری ها همچنان در شهر ایجاد می شود اما تعداد آن محدود است.