همه باهم سینما |
تفکرات فرد محور مانع توسعه است ۰۳ آبان ۱۳۹۷

تفکرات فرد محور مانع توسعه است

شهردار اردبیل گفت: تفکرات فرد محور مانع توسعه شهر شده و شهرداری اردبیل از باب وظیفه اجتماعی خود، از هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری استقبال خواهد کرد.