آدرس الکترونیکی: shahrkhan.ir@gmail.com

آدرس تلگرام: sharkhan_ir@

آدرس پستی: اول خیابان آذربایجان- ساختمان دادمان- پلاک ۱۰۱- واحد ۱۰- کدپستی ۵۶۱۵۷۶۶۲۱۰

سازمان آگهی ها: 

۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲