پایگاه خبری – تحلیلی شهرخوان با شماره مجوز ۸۱۸۳۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اولین پایگاه خبری تحلیلی در حوزه شهری شناخته شده است.
هدف از راه اندازی این رسانه پوشش اخبار شهری و ارائه آخرین تحلیل ها، گزارش ها و نگاه نو به مسائل گوناگون شهری است.

با ما در شهر همراه باشید…

صاحب امتیار و مدیر مسئول: غفار پارسا

سردبیر: مریم حاجی زاده 

۰۹۹۱۴۲۲۰۰۸۰

سازمان آگهی ها: 

۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲