پرچم ایران در کنار پرچم آمریکا در لباس مگان پورمر هنرمند ایرانی_آمریکایی در مراسم گرامی، از حواشی پررنگ این مراسم بود.

پرچم ایران

پرچم ایران در لباس هنرمند زن آمریکایی در جشنواره گِرَمی

مگان پورمر روی لباسش نوشته بود: نه به جنگ با ایران!

  پرینت

https://shahrkhan.ir/23444