متاسفانه نبود محیط نامناسب برای ریختن زباله در شهر خلخال باعث بسیار زشت در حاشیه شهر خلخال شده است.

زباله زباله زباله زباله زباله

  پرینت

https://shahrkhan.ir/3125