عزم جدی مخالفان تخریب شهردار اردبیل به حدی جدی است که برای به ثمر رساندن آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

در آخرین سال فعالیت شورای شهر پنجم اردبیل، دلایل تکاپو برای برزمین زدن شهردار سوال بزرگی است که شهروندان جوابی برای آن نمی یابند. آنگونه که از شواهد امر پیداست این هلهله و ولوله های چند هفته اخیر که از هیجانات کاذب برخی از اعضای شورای شهر اردبیل ناشی شده، نه از سر دلسوزی است و نه خیرخواهی شهروندان در آن نهفته است.

از نحوه چینش مخالفان فعلی شهردار به راحتی می توان به این نکته اساسی پی برد که یاران سه سال گذشته وی چگونه اکنون خود را به آب و آتش می زنند تا گوی سبقت در نقد شهردار را از سایر همکاران خود در پارلمان محلی بربایند. فصل کاری در اردبیل رو به اتمام است و با این وضعیت خزانه دولت و کمبود اعتبارات شهرداری های سراسر کشور، برکناری لطف اللهیان و جایگزین کردن فردی دیگر چه درمانی از دردهای شهروندان و محلات را درمان خواهد کرد؟

عزم جدی مخالفان تخریب شهردار به حدی جدی است که برای به ثمر رساندن آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند و آخرین کار ناشایست و ناجوانمردانه این طیف از بظاهر دلسوزان شهر، دادن نسبت ناروا به شهردار مبنی بر تمسخر اهالی حاشیه شهر بود که بهیچوجه با روح مسالمت جویی و انصاف سازگاری نداشت.

به نظر می رسد در هفته های اخیر دو عامل عمده سبب شده شورائیان بیش از گذشته درصدد سنگ اندازی بر نحوه فعالیت شهردار برآیند. عامل اول در زاویه گرفتن تعدادی از آنها در طی ماههای اخیر از شخص شهردار نشات می گیرد. چگونه است که عضوی از شورا که سه سال مدیحه گوی همیشگی شهردار بود، اکنون فیلش یاد هندوستان کرده و برآن است بخاطر خودنمایی، ادای به ظاهر دلسوزی به خود گرفته و در ماههای پایانی حیات سیاسی خود در پارلمان محلی، به زمین و زمان گیر داده و فریاد وااسفا سر دهد که شهر ویران شده و صاحبی ندارد.

دلیل دوم تحریکات تعدادی از سیاسیون استان است که در بدترین شرایط دوران سیاسی خود به سر می برند و تنها گزینه برای تداوم حیات سیاسی آنها و دوام برای روزهای آتی را در برکناری شهردار فعلی و جایگزینی فردی مطیع اوامر خود می دانند تا در انتخابات شورای ۱۴۰۰ بتوانند از این فرصت بر ای بستن تیمی یکدست و فتح پارلمان محلی استفاده نمایند.
روزها و ماههای آتی بخوبی نشان خواهد داد این دلسوزی های دایه وار مهربانتر از مادر، جنگ زرگری تمام عیاری است که به بهانه برکناری شهردار، دود و عوارض ناشی از آن به چشم شهروندان را اذیت خواهد کرد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/34892