فرماندار شهرستان مشگین شهر از تکمیل پیاده راه خیابان امام خمینی مشگین شهر تا دو ماه آینده خبر داد.

پیاده رو

اکبر صمدی در جلسه ستاد باز آفرینی شهری باتاکید بر این که تاخیر زمانی پیش آمده در اجرای پروژه پیاده راه باعث نارضایتی عمومی مردم وکسبه وبازاریان محل گردیده گفت: بایستی قبل از شروع زمستان وبرف ویخبندان تمهیدات لازم با افزایش اکیپهای پیمانکاری جهت تکمیل پروژه انجام گیرد.

وی از اختصاص ده میلیارد ریال برای ساماندهی و مرمت مجموعه تاریخی و باستانی کهنه قلعه خبر داده وافزود: پیمانکار پروژه نیز انتخاب گردیده و در این راستا شهرداری مشگین شهر بایستی با ابلاغ سریع  قرارداد پیگیری های جدی با همکاری راه وشهرسازی، بهداشت ودرمان ومیراث فرهنگی وگردشگری انجام دهند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/38140