بخش انگوت به عنوان بزرگترین بخش استان در یک قدمی مصوبه هیات دولت و تصویب نهایی برای شهرستان شدن است.

شهر اردبیل

 

برابر پیگیریهای فشرده و جلسه حضوری ولی اسماعیلی نماینده گرمی مغان با معاون رئیس جمهور دکتر امیری، بخش انگوت به عنوان بزرگترین بخش استان در یک قدمی مصوبه هیات دولت و تصویب نهایی برای شهرستان شدن است.

در صورت مصوبه نهایی، گرمی مغان دارای دو شهرستان مستقل ، دو فرمانداری و از دو ردیف اعتباری ملی و استانی برخوردار خواهد شد

 

  پرینت

https://shahrkhan.ir/41482