• شناسه خبر : 45410
  • تاریخ انتشار : 15 دی 1399 - 10:09

عطر ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم شیشه عطر داریم و یا شخصی به ما عطر هدیه می دهد. برای دانستن تعبیر خواب عطر با ما همراه باشید.

عطر و ادکلن

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عطر در خواب آورده اند. منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب عطر می گوید هدیه گرفتن عطر در خواب به معنای شانس است .معبری دیگر می گوید بوییدن عطر در خواب نشان از حوادث خوب دارد و شکستن شیشه عطر در خواب نشان از پایان آرزوها دارد . با پرشین وی همراه باشید.

حضرت امام جعفر صادق درباره دیدن عطر در خواب فرماید:

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثنای نیکو (مدح وثنا). دوم: سخن خوش شنیدن. سوم: علم سود بخش و نافع. چهارم: طبع نیکو (طبع وقریحه خوب). پنجم: مجلس علم. ششم: مردی کریم وبزرگوار. هفتم: سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ). هشتم: دین پاک. نهم: خبری خوش از دوستی شنیدن.

تعبیر خواب داشتن شیشه عطری که بوی خوش دارد اما هنوز از آن مصرف نکرده اید ، وجود فرصت نیک و خوب است , که می توانید از آن بهره ببرید.

تعبیر خواب کسی به شما شیشه عطر داد ، وجود یک شانس و فرصت است.

تعبیر خواب شما به کسی شیشه عطر می دهید ، دادن فرصت به آن فرد است.

تعبیر خواب استفاده کردن از عطری خوشبو ، ستایش مردم است.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب عطر مى‏گوید:

۱ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، نشانه روبرو شدن با وقایع نشاط آور است . ۲ـ اگر در خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، علامت آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید , و در این امر اقبال می یابید .

۳ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری شاد می شوید ، نشانه آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد . ۴ـ اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می بندید ، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

تعبیر شکستن شیشه عطر در خواب

۵ـ شکستن شیشه عطر در خواب ، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد . ۶ـ اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانه آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد . ۷ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، نشانه آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد شد.

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه می کنید.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب عطر می گوید :

اگر خواب بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند, اگر این خواب را توانگر بیند به این معنا است که مردم را از مال او فائده رسد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up