• شناسه خبر : 46135
  • تاریخ انتشار : 27 دی 1399 - 11:57

از آنجایی که نان خود برکت است دیدن نان هم در خواب تعابیر خوبی دارد . برای اینکه بدانید معبران بزرگ چه تعابیری برای دیدن نان در خواب آورده اند با ما همراه باشید .

نان فانتزی

تعبیر خواب نان از نظر امام صادق می گوید نان در خواب نشان از برکت و مال حلال دارد .دانیال نبی می گوید, اگر در خواب خود نان پیدا کردی یعنی از غم رهایی پیدا می کنی .ولی اگر نان داشته باشی و نخوری غم به تو , روی می آورد .معبران دیگر نان را در خواب نشان از ثروت , ولایت , موفقیت , رضایت از زندگی می دانند .جابر مغربی درباره تعبیر خواب نان می‌گوید: تعبیر خواب نان این است که به قدر و قیمت نان، ده الی هزاردرهم به دست می‌آوری.

تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد. تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد. تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد. تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می‌باشد.

تعبیر خواب نان به روایت امام جعفر صادق

دیدن نان در خواب به ۴ معنا است.

اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دیدن نان: موفقیت در امور خریدن: بهره بردن، استفاده خوردن: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت خوردن نان سیاه: بدبختی خوردن نان گرم: بیماری خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهد رسید خوردن نان خشک: شما دشمنانی دارید نان پختن: موفقیت حمل کردن نان: ضرر و زیان نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه

تعبیر خواب نان به روایت حضرت دانیال

اگر در خواب ببینی دو سه نان پیدا کردی ، نشانه آن که از غم برهی. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‌ی به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است. دیدن تکه ای کیک در خواب، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود. دیدن خرده‌های نان در خواب، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد. اگر خواب ببینید تکه‌های نان ناگهان زیاد می‌شود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت. اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید. اگر در خواب خرده‌های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید. اگر خواب ببینید که نان چاودار می‌خورید، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید.

تعبیر خواب نان به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

اگر در خواب ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدایی می‌کنی خیر و سود و منفعت به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌ اگر در خواب ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای بیمار خواهی شد.

تعبیر خواب نان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است, ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید.

نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند, اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است.

نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

کارل یونگ درباره تعبیر خواب نان می گوید:

دیدن نانوایی در خواب نشانه غنی بودن و موفقیت است. آینده ی شما لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up