قاتل فراری که ۱۱ بار به صورت و بدن قربانی اش شلیک کرده بود توسط پلیس دستگیر شد.

قتل

قاتل فراری که ۱۱ بار به قربانی اش شلیک کرده بود با هوشیاری پلیس بازداشت شد.

پلیس شیکاگو موفق شد متهم را به جرم قتل هنگام فرار دستگیر کنند.

بنا بر اطلاعاعات پلیس متهم پس از درگیری با قربانی ابتدا از فاصله نزدیک یک گلوله به صورت قربانی شلیک می کند سپس بالای سرش ایستاده و ۱۰گلوله دیگر به قسمت های دیگر بدن قربانی می زند و پا به فرار می گذارد.

سخنگوی پلیس در خصوص این پرونده عنوان کرد که تیراندازی شدت نفرت قاتل را از قربانی نشان می دهد اما تحقیقات هنوز ادامه دارد

  پرینت

https://shahrkhan.ir/46896