• شناسه خبر : 47023
  • تاریخ انتشار : 10 بهمن 1399 - 08:41

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال خریدن زردچوبه هستید و یا در غذا زردچوبه میریزید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

زردچوبه
معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زردچوبه در خواب اورده اند .مطیعی تهرانی معتقد است دیدن زردچوبه در خواب خوب نیست .اگر در خواب در غذای خود زردچوبه ریختید یعنی موضوعی باعث ناراحتی شما می شود .ابن سیرین درباره تعبیر خواب زردچوبه می گوید زردچوبه در خواب به معنای بیماری می باشد .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زردچوبه از نظر معبران

در مورد خواب دیدن جالب است بدانید اگر شما درست بعد از اینکه خواب را دیدید از خواب بیدار شوید خواب خود را به یاد می آورید ولی اگر مدتی طولانی پس از خواب دیدن بیدار شوید ممکن است تنها بخش کوچکی از آن را به خاطر بیاورید و بدیهی است در صورت اول تعبیر دقیق تری از خواب می توان بدست می آورد .

دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است.

دیدن زردچوبه به خواب، به معنای بر رنج و بیماری است.

تعبیر ریختن زردچوبه در غذا

اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی چنانچه زردی آن را ببینید خوب نیست. اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می شوید و دیگران را نیز اندوهگین می کنید. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است.

تعبیر رنگی شدن دست با زردچوبه

اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگی شد از سخنان دیگران آزرده می شوید. اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگی کردید به او اتهام می زنید و او را دلخور می کنید.

تعبیر ریختن زردچوبه روی زمین

چنانچه در خواب زردچوبه را بر روی زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید کار بدی می کنید که اثرش می ماند و همیشه دیگران درباره آن صحبت می کنند

تعبیر زردچوبه داشتن در خواب

دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر در خواب بیند لباس خود را به زردچوبه می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر لباس از دیگری بود، تاویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up