• شناسه خبر : 47140
  • تاریخ انتشار : 13 بهمن 1399 - 12:06

با تعبیر خواب برهنگی ،تعبیر خواب دیدن بدن برهنه دیگران ،تعبیر خواب برهنگی در میان مردم ،تعبیر خواب اگر خودتان را برهنه ببیند و تعبیر خواب برهنگی و معلوم بودن عورت همراه ما باشید.

تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن برهنگی در خواب مرد صالح را خیرونیکی است و مرد مفسد را رسوائی است.اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد. لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.در متن زیر تعبیر خواب برهنگی را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب برهنگی ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.

اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود.

تعبیر برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد

تعبیر خواب اگر خودتان را برهنه ببیند

اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.

تعبیر خواب اگر لباستان را از تن تان در بیاورند

اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، یـعـنـی از قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.

انواع تعبیر خواب برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود. اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد.

تعبیر خواب برهنگی در میان مردم

تعبیر خواب برهنگی به روایت یوسف نبی (ع) :دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد برهنگی توانگر گردد.

تعبیر خواب دیدن بدن برهنه دیگران

اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم. اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم. دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up