شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال خریدن عدس هستید و یا عدس پلو می خورید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

عدس

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عدس در خواب آورده اند . ابراهیم کرمانی عدس را در خواب نماد مال می داند . مطیعی تهراین درباره تعبیر خواب عدس می گوید دیدن عدس در خواب خوب است و به معنای مال و نعمت است . همچنین هدس پلو هم در خواب نهبیر خوبی دارد و نماد برکت است . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب عدس به روایت معبران
در روانشناسی یونگ آمده است دیدن عدس در خواب به ریشه های شما در زندگی اشاره می کند و خوردنش نماد انسانیت شما می باشد .او همچنین عدس را در خواب به باروری تشبیه کرده است .

دیدن عدس در خواب ، نشانه آن است که در محیطهای نامطلوب زندگی می کنید و با دیگران دچار تختلاف می شود . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که پندی پدرانه باعث می شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا کند .

تعبیر خواب عدس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن عدس در خواب خوب است و به معنای خیر و برکت و نعمت و روزی است.

دیدن عدس در خواب خوب است و تعبیر خوبی دارد .

اگر در خواب ببینید عدس می خرید یا کسی به شما می دهد مالی حلال به دست شما می رسد که برای شما خوب است. عدس در خواب های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است.

دیدن عدس پلو در خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.

تعبیر نان عدس، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48693