شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال عبور از رودخانه و یا یک پل ببینید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

تعبیر خواب

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب عبور پرداخته است .او عبور از پل را به معنای گذر کردن از فتنه و آشوب می داند .عبور از جاده با اتومبیل در حالیکه دو طرف بیابان باشد به معنای تنگدستی می باشد و عبور از خراب به معنای ناراحت شدن است . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

جالب است بدانید از افرادی که دچار اختلال در خواب هستند می توان تست خواب گرفت که در مراکز پیشرفته و مجهز انجام می شود . به این صورت که اتاقی که شبیه اتاق خواب فرد در منزل است برای او تهیه می کنند و زیر نظر متخصص از شب تا صبح با دستگاه هایی که به فرد وصل می کنند فعالیت مغز فرد را حین خواب ثبت کرده و به تحلیل آن می پردازند .

دیدن عبور در خواب به این شرط است زیرا هیچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمی گیرد و نمی تواند هم باشد.

اگر در خواب ببینید که از روی یک پل عبور می کنید و پل بر رودخانه ای خروشان قرار گرفته از یک فتنه جان سالم به در می برید.. اگر در خواب دیدید هنگام عبور از روی پل رودخانه زیر پایتان خشک بود از فقر و تنگدستی به سلامت می گذرید. این خواب را اگر مریضی ببیند و مشاهده کند که به آن طرف پل رسید و آن سوی پل سبز و خرم بود شفا پیدا می کند. اگر محکوم و متهمی ببیند تحصیل برائت و آزادی می کند و روی هم رفته خواب خوبی است.

اگر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده ای عبور می کنیم که دو طرف بیابان است و خشک است و گیاهی وجود ندارد خوب نیست چون علامت آن است که دچار تنگدستی می شویم

اگر در خواب ببینیم از مقابل خرابه ایی عبور می کنیم اندوهگین می شویم و اگر در خواب ببینیم از مقابل قصری با شکوه و زیبا یا باغی سبز و خرم می گذریم خوب است. اگر در خواب حس کنیم که داریم می رویم خوب نیست و اگر این احساس را داشته باشیم که عبور برای رسیدن و آمدن است خوب است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48695