شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال عبادت و پرستش خداوند هستید و برای خدا سجده می کنید . برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

نماز

معبران تعابیر متفاوتی برای عبادت در خواب آورده اند . ابن سیرین معتقد است عبادت خدا در خواب به معنای خیر در آخرت می باشد .ابراهیم کرمانی درباره پرستش آفتاب در خواب می گوید این معنا را دارد که به پادشاهی نزدیک می شوی . حضرت یوسف درباره تعبیر خواب عبادت می گوید یعنی از گناهان پاک می شوید . با پرشین وی همراه باشید.

معبران چنین می گویند که اگر خوابی دیده باشید ولی ان را در بیداری به یاد نیاورید برای تعبیر خوابتان راهی هست .یکی از این راه ها به این صورت می باشد که بیننده خواب نزد معبر رود و معبر از او خواهد دستش را روی یکی از اندام های بدنش بگذارد .جالب است تعبیرش چنین می شود که مثلا اگر دستش را روی سرش بگذارد یعنی در خواب خود کوه دیده و اگر روی صورت بگذارد چمنزار دیده است .دست گذاشتن بر روی دل به معنای عبادت و معبر می باشد که تعبیرش را در ادامه می خوانید .

چنانچه در خواب ببینی بر آفتاب سجده می کنی ، یـعـنـی پادشاه تو را مورد لطف قرار داده و به خودش نزدیک کرده و پیشرفت خواهی کرد ولی اگر ببینی شعاع و نور آفتاب را سجده می‌کنی، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.

اگر در خواب ببینی آفتاب را پرستیده‌ای، یـعـنـی نزدیک و مقرب «پادشاهی» به بزرگی می رسی

اگر در خواب بیند که حق تعالی را عبادت کرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت کند.

اگر غیرخدا را سجده کرد، تاویل به خلاف این بود.

اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تاویل به خلاف این بود.

تعبیر خواب عبادت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است. اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمنا گویای این است که از این جهت قصور کرده ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن عبادت برداشتن معصیت بود

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی زاهد و درستکار شده‌‌ای، یـعـنـی دچار رنج و سختی و بلا و گرفتاری خواهی شد ولی سرانجام بر دشمنان پیروز می‌شوی .

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48697