شاید برای شما هم پیش آمده که در خواب خود عاقدی ببینید که در حال عقد کردن شما و یا شخص دیگری می باشد . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

ازدواج

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب عاقد پرداخته است .او دیدن عاقد را در خواب خوب نمی داند و به معنای شخصی می داند که قصد صدمه زدن به شما را دارد .فرقی نمی کند که آن عاقد آشنا باشد و یا غریبه . در هر صورت باید مراقب خود باشید .عاقد در حال عقد کردن هم یعنی باید مراقب آینده خود باشید . با پرشین وی همراه باشید.

معبران غربی درباره خواب هایی که انسان می بیند نظزهای مختلفی ارائه کرده اند . مثلا یکی از آنها گفته است در صورتی خواب انسان تعبیر می شود که خود انسان به آن موضوع فکر نکرده باشد و ذهنش درگیر موضوع خواب نبوده باشد . مثلا عاقد در خواب اگر شخصی در شرف ازدواج این خواب را ببیند تعبیر نمی شود ولی اگر ازدواجی در کار نباشد فرد باید مراقب خود و آینده اش باشد.

دیدن عاقد در خواب خوب نیست چرا که او کسی است که صدمات وحشتناکی به بیننده خواب می زند و مصیبت آفرین می شود د که البته دیدنش در خواب خوب تعبیر نمی شود.

اگر در خواب ببینید آشنایی از جمله آشنایان شما عاقد شد بیگانه به شما آسیب می رساند چه دیدن آشنا به جای بیگانه تصویری است از تمنا و آرزوی ما که ضمیر باطن ما می انگارد اگر آن بیگانه آشنا بود به جای دشمنی محبت می کرد.

به هر حال بیگانه ای در کمین شماست یا خودتان این چنین تصور می کنید و متوحش هستید. همان طور که در کلمه عروسی نوشته ام اصولا عقد و عروسی دیدن در خواب مبارک نیست و عاقد می تواند عامل این ناراحتی ها باشد.

تعبیر عقد کردن توسط عاقد در خواب
اگر ببینید که بیگانه ای عقد می کند آشنایی سبب زیان خواهد شد. اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای شما یا اگر زن بباشید شما را برای مردی عقد می کند بجاست که نگران حوادث آینده باشید و اگر دیدید عاقد دو نفر دیگر را عقد می کند مصیبت شما که بیننده خواب هستید به حداقل می رسد. ب ه هر حال دیدن عاقد در خواب نیک نیست.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48699