نادر پیران

کوچه

حذف چهره ی زشت و‌ نماد فقر و نابرابری در “مناطق و محلات در سایه” زمینه ساز توسعه اجتماعی است.

فقر فرهنگی و‌ فقر آموزشی بعنوان شاکله ” تله محرومیت” بدترین نماد فقر بوده و آفت‌ آن بسیار بدتر از فقر معیشتی است و این فقر ناشی از بی تدبیری در توزیع نابرابر منابع مادی و نگاه تبعیض آمیز در نظام توسعه یافتگی می باشد.

توسعه اجتماعی درجامعه برآمده از نظام عدالت اجتماعی است و بدون شک هر اندازه که در یک جامعه انسانی عدالت و برابری بصورت متوازن گسترش یابد به همان انداز پیشرفت اجتماعی و اقتصادی پدیدار خواهد شد و در یک نگاه متفاوت و در صورت عدم رعایت اصل توازن و بی توجهی در برقراری عدالت و برابری یک نارضایتی و یا عصیان اجتماعی می تواند چالش فرهنگی و اجتماعی را سبب شود.

رهیافت توسعه متوازن و جامع، سعادت مردم و جامعه بوده و برآیند این فرایند گام نهادن در مسیر توسعه پایدار خواهد بود.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48734