یکی از سیاست های اصلی شهرداری اجرای پروژه های کوچک مقیاس بر اساس سند توسعه محلات و مطالبات مردم است.

بتن پروژه عمرانی

 

با توجه به رویکردهای جدید مدیرت شهری و زیست پذیری شهر محلات در حال توسعه و تغییر هستند که در قاب پروژه های بزرگ یا محله محور در دسترس شهروندان قرار می گیرد.

 

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48841