امروزه شهرها شلوغ شده اند، شهری که ترافیک های فراوانش ساعت های زیادی از عمر ما را به هدر میدهد.

دوچرخه

اکثر شهرداری به منظور ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، با احداث کیلومترها مسیر دوچرخه سواری در سطح شهر راحتی را برای شهروندان به ارمغان آورده است و دوچرخه سواران میتوانند با خیال آسوده در مسیر اختصاصی رکاب بزنند و از هیاهوی ترافیک شهر به دور باشند.

 

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48854