• شناسه خبر : 49380
  • تاریخ انتشار : 18 اسفند 1399 - 10:26

لب ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است لبی زیبا یا لبی زشت و زننده در خواب ببینیم . برای دانستن تعبیر خواب لب با ما همراه باشید .

طبخال لب

از نظر معبران لب در خواب تعابیری همچون کمک کردن , غیبت کردن , حاجت روائی , پولدار شدن , عاجز شدن و… دارد . همچنین تعبیر دیدن لب بالا با لب پایین فرق دارد . همان طور که در تعبیر خواب لب ابن سیرین آمده است دیدن لب پایین , در خواب بهتر از لب بالا است .ابراهیم کرمانی درد کردن لب را در خواب نشانه غم می داند . تعابیر کامل تری از لب , در ادامه پرشین وی آورده شده است .

لب در خواب، نشانه کمک به مردم است. اگر کسی در خواب ببیند که لبهایش بریده شدهاند، علامت این است , که او پشت سر دیگران یا در حضور آنان، اما با اشاره و کنایه عیوب آنها را میگوید.

دیدن لب ها درخواب، به معنای حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین درخواب، بهتر از لب بالا است .

اگر در خواب بیند لبهای او درد می کرد، به معنای آن است غمگین شود. اگر خواب بیند که لبهای او برهم چسبیده بود, چنانکه باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته شود. اگر زنی بیند خالی سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه است.

اگر این خواب را مردی بیند، دلیل است مالش زیاده شود. اگر بیند لبهای او سرخ بود، دلیل است سخن روا شود. اگر بیند لبهایش سبز است یا سفید، دلیل که از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعیف بیند، به معنای این است که عاجز شود.

در کتاب سر زمین رویاها آمده:

خواب لبهای خودتان : پول نزدیک است

لبهای نازک : عذاب

لبهای کلفت : ازدواج توام با خوشبختی

لبهای ترکیده : بدبختی

لبهای زیبا : منبع درآمدتان بیشتر خواهد شد

یک مرد در خواب لبهای یک زن را ببوسد : کارهای سودمند در آینده

یک زن در خواب لبهای یک مرد را ببوسد : امتیازهای بسیاری بدست خواهد آورد

لبهای بچه ها : موفقیت به تعویق می افتد

لبهای اشخاص غریبه :تغییر مسکن

لبهای زشت و زننده : علامت شکست برای دشمن شما

درباره تعبیر خواب لب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

لب بالائی انسان ساکن است و لب زیرین حرکت می کند. تلفظ بعضی از اصوات و بیان دسته ای از , کلمات منحصرا به کمک لب زیرین امکان پذیر است. در خواب نیز این اهمیت برای لب پائینی وجود دارد , و مورد عنایت معبران است.

 

دیدن لب زیرین در خواب بهتر از لب بالائی است زیرا لب بالائی هیچ چیزی را بیان نمی کند. اگر در خواب ببینید, لب های شما کلفت شده ، حاجت و نیاز و هوس و اشتهای شما در زمینه خیلی چیزها زیاد, و گسترده می شود و این حاجت و نیاز با مقایسه با قدرت و توانائی شما خیلی بیشتر است.

اگر در خواب ببینید لب های شما کوچک و ضعیف و باریک شده هم رغبت و تمایل و حاجت و نیاز در شما نقصان, می یابد و هم قدرت و توانائی . معبران لب را نشانه شهوت دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسی بل که, به معنای رغبت و نیاز و حاجت شدید در مورد چیز های مختلف گرفته اند ,

لذا کلفتی آن شدت شهوت را نشان می دهد و نازکی آن نقصان را در آن. اگر در خواب ببنید, لب هایتان گشاد و دهانتان بزرگ شده حالت سیری ناپذیری در شما به وجود می آید، به دنیا و مال دنیا دل بستگی می یابید.

چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بی نیازی است و استغنای طبع. نوشته اند اگز کسی در خواب ببیند, لب هایش را بریده اند زنش را طلاق می دهد.

مولف نفایس نوشته (اگر کسی ببیند چیزی از میان لب هایش بیرون می آید اگر آن چیز خوب باشد, حرف خوب می زند و با سخنانش خیر و خوبی ایجاد می کند,

و اگر آن چیز بد باشد حرف بد از دهانش صادر می گردد.) اگر ببینید روی لب هایتان حشره ای زشت هست , که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می کنید , همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب های کسی دیگر ببینید .

تعبیر دیدن لب زیبا در خواب

اگر در خواب از دهان و لب های خودتان خوشتان بیاید و ببینید لب های سرخ و خوش رنگ و ترکیبی , دارید خوب است و علامت آن است که در آینده کامروا می شوید و اگر از دهان و لب های خودتان, بدتان بیاید نیازمند خواهید شد.

تعبیر خواب لب به روایت امام جعفر صادق

دیدن لب بالا در خواب، به معنای پسر است و لبِ زیرین به معنای دختر است .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up