درآمد پایدار شهری توسعه شهر اردبیل را بدنبال دارد

شهرداری

بهنام کمالی:

با توجه به اینکه شهر اردبیل دارای ظرفیت های گردشگری است و مجموعه شورابیل بعنوان نگین گردشگری در این شهر سالانه می تواند مرکز ثقل گردشپذیری اردبیل باشد، فلذا در امر #هتلینگ می تواند جهت ایجاد درآمد پایدار شهری مورد توجه قرار بگیرد.

همچنین با عنایت به انجام  پروژه های عمرانی متعدد توسط شهرداری در طول سال و نیاز وافر به مصالح گوناگون، مدیریت شهری می تواند با احداث کارخانه ها و کارگاههای متعدد تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز خود هم در بحث  اشتغالزایی و هم در تولید  ارزش افزوده و درآمد پایدار اهتمام ویژه داشته باشد.

احداث واحدهای زباله سوزی و  ایجاد انرژی و  فروش آن می تواند باشد که به سهم خود میتواند در امر  ایجاد اشتغال،  کسب_درآمد و  دوری از  خطرات زیست محیطی موثر باشد.

یکی از ظرفیت های دیگر ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت شهری #تبلیغات_محیطی است و با توجه به اهمیت بحث تبلیغات در جوامع امروزی از این ظرفیت می توان به نحو اکمل برای ایجاد درآمد شهرداری استفاده کرد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/50316