قرائت قرآن در شبهای قدر

قرآن قدر

عکسی از شب قدر

  پرینت

https://shahrkhan.ir/51099