قرائت دعای جوش کبیر در شبهای قدر

زیارت قدر

قرائت جوشن کبیر

  پرینت

https://shahrkhan.ir/51102