عضو شورای شهر اردبیل گفت: توسعه شهراردبیل نیازمند جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

شورا

اسفندیار هوشیار عضو و نامزد شورای شهر اردبیل گفت :یکی ازارکان توسعه شهر اردبیل جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است که این امر آن چنان در شهر اردبیل نمود پیدا نکرده است.

وی گفت: تسهیل روند سرمایه گذاری بخش خصوصی وحمایت ازسرمایه گذاران باید درشهراردبیل اولویت باشد تا سرمایه گذار بدون هیچ دغدغه درمنطقه سرمایه گذاری کند۰

عضو شورای شهر اردبیل گفت: شهر اردبیل ظرفیت بسیار خوبی دربخش های مختلف دارد که این ظرفیت ها با مدیریت مناسب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند شکوفا شود وتوسعه اقتصادی واشتغال منطقه را به دنبال داشته باشد۰

  پرینت

https://shahrkhan.ir/51304