فاطمه شکرزاده

بسته کالای غذایی

آیا فقر می تواند باعث ترقی شود؟ آیا از شرایط سخت زندگی می توان به عنوان پلکانی برای پیشرفت استفاده کرد؟ شاید در سرتاسر دنیا این امر امکان‌پذیرنبوده یا به سختی ممکن شود، اما در شهر اردبیل، حاشیه نشینی، فقرو تنگدستی به راحتی می تواند سکوی پرتابی باشد به سمت پیشرفت و قدرت البته نه برای فقرا بلکه برای کسانی که به نام کمک به ایشان و به کام خود در تلاشند تا برای سالها بعد، از سرمایه انسانی و اجتماعی خیرالامور بهره جویند و فیض ببرند آنهم در حد تکیه زدن برصندلی پارلمانی .

در واقع نداری فرصتی است که عده ای بر روی آن سرمایه گذاری می کنند. در این شهر افرادی هستند که سالها به دنبال نیازمندان و برطرف کردن احتیاجات آنها می روند و با جذب ثروت اغنیا وعنایت اولیا، تمامی مراحل و روند کمک رسانی را درصفحات مجازی از انظار مردم می گذرانند وحتی خیریه ای بنا می نهند وبا کبکبه و دبدبه هوار می زنند که آی… مردم من #خیّر هستم و #خیریه دارم و متولی کار #خیرم، اما سر بزنگاه که می رسد نقاب از چهره بر می دارند و مشخص می شود که در این سالها به دنبال چه بوده اند و چه نیتی داشته اند و آن وقت است که امثالِ منِ شهروند به فکر فرو می رویم وبه مفهوم واژه های #خیر و #خیّر و #خیریه با تردید می نگریم.
باری ما می مانیم و تلی از جنازه کلماتی که مرگشان را به چشم دیده ایم و پس از آن هر کس که با استمداد از این عناوین مقدس یاری بخواهد لا جرم شائبه ای در ذهنمان پدید می آید و انگشت تردید بر دندان میگیریم که آیا جنس این مساعدت هم ازجنس همان نمدی است که برای دوختن کلاه قدرت و شهرت بکار رفته و راهی است میانبر، برای به چنگ آوردن وجهه اجتماعی و نهایتا رسیدن از هیچ به همه؟

و آن وقت است که برای منِ نوعی نه شوری برای حضوردراین وادی خواهد بود و نه موجبی برای پرداختن به این واجب.

با وجود این که در قانون و قاموس ما جای این نکته -که #خیرین برای بهره جویی از وجهه اجتماعی خود منع شوند- بسیار خالی است اما این سوال به ذهن می رسد که چگونه اشخاصی پس از مدتی فعالیت در عرصه امور #خیر، به، چنین نتایجی می رسند که باید از عواید افعال خیر خود، در دنیا بهره جویند و نقد دنیا را به نسیه آخرت وامگذارند؟
بیایید ارج نهیم به معنی تک تک این واژه ها و حرمتشان راحفظ کنیم. بخاطر داشته باشیم که بزرگان ما همواره در کار #خیر پیشرو بودند البته درخفا و به دور ازچشم اغیار.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/51483