عضو شورای شهر اردبیل گفت: نگاه آرمانگرا به مدیریت شهری پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

حسین افسانه

مهندس حسین افسانه گفت: در مدیریت شهری باید الگوریتم‌های جغرافیایی و فرهنگی منطقه را در نظر گرفته و اقدام به تدوین و پیاده سازی چشم اندازها کرد.

وی افزود: نگاه آرمانی به مدیریت شهری بدون دخالت این الگوریتم ها پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52035