ااسامی نامزدهای ۲۰۷ نفر از نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح ذیل است.

انتخابات

۱- آقای جمشید ابراهیمی فرزند انشاءاله کد نامزد ۱۲۴

۲- آقای امیرعلی احمدنژاد سقزچی مشهور به کریم فرزند کلام کد نامزد ۱۲۶

۳- آقای ناصر احمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۷

۴- آقای بهروز آزاد فرزند یداله کد نامزد ۱۴۱

۵- آقای علی آزادی فرزند اللهویردی کد نامزد ۱۴۲

۶- خانم الهام اسدی فرزند خسرو کد نامزد ۱۴۵

۷- خانم نیایش اسدی غلامیان فرزند جلیل کد نامزد ۱۴۶

۸- آقای بهروز اسکندرپور فرزند مالک کد نامزد ۱۴۷

۹- آقای هوشنگ اسمعیل‌زاده خلیل‌آباد مشهور به فریاد بیکسان فرزند داداش کد نامزد ۱۴۸

۱۰- آقای حسن اصغرپور شیران فرزند علی کد نامزد ۱۴۹

۱۱- آقای علیرضا اصغروند ججین فرزند شاپور کد نامزد ۱۵۱

۱۲- آقای حسن اصلان‌زاده فرزند الله‌ویردی کد نامزد ۱۵۲

۱۳- آقای علی اصلانیان فرزند یوسف کد نامزد ۱۵۴

۱۴- آقای سید سعید اطهرنیاری فرزند میرصفدر کد نامزد ۱۵۶

۱۵- آقای حسین افسانه فرزند رحیم کد نامزد ۱۵۷

۱۶- آقای رحیم آقازاده فرزند مصاحب کد نامزد ۱۵۸

۱۷- آقای علی امیرپور مشهور به رحمان فرزند میرزابک کد نامزد ۱۶۱

۱۸- آقای حسین امین فرزند عوض کد نامزد ۱۶۴

۱۹- آقای بابک انصاری فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۵

۲۰- آقای جواد انصاری فرزند منصور کد نامزد ۱۶۷

۲۱- خانم حمیده ایمان‌زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸

۲۲- آقای کلام ایمانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۱

۲۳- آقای وحید ایمانی گرمه‌چشمه فرزند آقام اوغلان کد نامزد ۱۷۲

۲۴- آقای علی بابائی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۷۴

۲۵- آقای توفیق بالایی اردبیلی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۵

۲۶- آقای هاشم باهمت فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۶

۲۷- آقای محسن بساطی قره‌گل فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸

۲۸- آقای یوسف بهرامی کرکرق مشهور به پوربهرام یا بهرام‌پور فرزند تاریویردی کد نامزد ۱۸۲

۲۹- خانم الهام پورابوالقاسم فرزند حیدر کد نامزد ۱۸۶

۳۰- آقای حسن پورعلی مشهور به حسن علی‌پور فرزند برجعلی کد نامزد ۱۸۷

۳۱- آقای نادر پیران مجنده فرزند شکرعلی کد نامزد ۱۸۹

۳۲- آقای هوشنگ پیری فرزند جانعلی کد نامزد ۱۹۱

۳۳- خانم لیلا تقوی فرزند جبار کد نامزد ۱۹۲

۳۴- آقای میثم تمجید فرزند نقدعلی کد نامزد ۱۹۴

۳۵- آقای علی جاوید فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۹۶

۳۶- آقای اکبر جاویدی دیزج فرزند صاحبعلی کد نامزد ۱۹۷

۳۷- آقای سیامک جدی رحیم‌بیگلو فرزند سولدوز کد نامزد ۱۹۸

۳۸- آقای عارف جعفری مقدم فرزند حمداله کد نامزد ۲۱۲

۳۹- آقای کرامت جلالی جیوان فرزند بایرامعلی کد نامزد ۲۱۵

۴۰- آقای سعید جمودی فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۶

۴۱- آقای فرهاد جویانی فرزند نصیر کد نامزد ۲۱۸

۴۲- آقای علی حاج‌محمدی فرزند عسگر کد نامزد ۲۱۹

۴۳- آقای پویا حاجی‌ستاری فرزند جلال‌الدین کد نامزد ۲۴۱

۴۴- آقای سعید حامدی فرزند داور کد نامزد ۲۴۲

۴۵- آقای محمد حبیب‌زاده فرزند حسین کد نامزد ۲۴۵

۴۶- آقای پیام حبیبی چات قیه فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶

۴۷- آقای تورج حسن‌زاده ثمرین فرزند حمید کد نامزد ۲۴۸

۴۸- آقای مالک اژدر حسنی فرزند محب‌اله کد نامزد ۲۴۹

۴۹- آقای حسین حسنی اجیرلو فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱

۵۰- خانم پریا حسین‌پور فرزند هاشم کد نامزد ۲۵۲

۵۱- آقای سید ناصر حسینی مشهور به میرناصر حسینی نیاری فرزند میرداماد کد نامزد ۲۵۴

۵۲- خانم لیلا حسین‌یان فرزند رشید کد نامزد ۲۵۶

۵۳- آقای حجت حسینی صفوت فرزند پرویز کد نامزد ۲۵۷

۵۴- آقای سید شهرام حسینی نوده فرزند میرحاتم کد نامزد ۲۵۸

۵۵- آقای بهزاد حمیدی فرزند هزارخان کد نامزد ۲۵۹

۵۶- خانم سیمین حیدر دوست فرزند خیراله کد نامزد ۲۶۱

۵۷- خانم نوشین حیدری تشویر فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۶۲

۵۸- آقای داریوش خادم عباسی فرزند داداش کد نامزد ۲۶۴

۵۹- خانم رقیه خردمندی حور فرزند ایرج کد نامزد ۲۶۸

۶۰- آقای ناصر خلیل‌آبادی فرزند لطیف کد نامزد ۲۶۹

۶۱- آقای ذکی‌الله خوشبخت قوجه‌بیگلو فرزند حمداله کد نامزد ۲۷۱

۶۲- خانم رؤیا خوش ولد فرزند داود کد نامزد ۲۷۲

۶۳- آقای سعید دادجو فرزند زاهد کد نامزد ۲۷۴

۶۴- آقای فرزاد دادگر بیگدیلو فرزند حسین کد نامزد ۲۷۵

۶۵- آقای بهنام داستانی گندشمین فرزند علی کد نامزد ۲۷۶

۶۶- آقای امیر دانش جابلو فرزند اباذر کد نامزد ۲۷۸

۶۷- خانم مریم درگاهی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۷۹

۶۸- آقای محسن درگاهی علی بابالو مشهور به محسن فرزند اعتبار کد نامزد ۲۸۱

۶۹- آقای داود دقیقی فرزند مهدی کد نامزد ۲۸۴

۷۰- آقای محمد دلپذیر فرزند عسگر کد نامزد ۲۸۵

۷۱- آقای مهدی دهقانی ساربانلار فرزند علی کد نامزد ۲۸۶

۷۲- آقای عباس ذبیحی ویزه‌ناب فرزند جمیل کد نامزد ۲۸۷

۷۳- آقای یونس رونقی بابلانی فرزند عبداله کد نامزد ۲۹۲

۷۴- آقای بهزاد زارع محمودی فرزند ناهید کد نامزد ۲۹۴

۷۵- آقای اصغر زارعی فرزند احمد کد نامزد ۲۹۵

۷۶- آقای مرتضی زارعی زنگبار فرزند علی بابا کد نامزد ۲۹۶

۷۷- آقای شهرام زمانی فرزند علی کد نامزد ۲۹۷

۷۸- آقای ایمان زمانی پیرالوان فرزند میرزاخان کد نامزد ۲۹۸

۷۹- آقای سعید ساعی‌فر فرزند عزیز کد نامزد ۴۱۲

۸۰- آقای محمدباقر سپهری فرزند ارشد کد نامزد ۴۱۵

۸۱- آقای سجاد سجادی قلعه‌جوق فرزند قابل کد نامزد ۴۱۶

۸۲- آقای سهیل سرپرست سادات فرزند نعمت کد نامزد ۴۱۷

۸۳- آقای محمدرضا سرداری سیار مشهور به حاجی آقا سرداری فرزند اسداله کد نامزد ۴۱۸

۸۴- آقای علی سعیدی فرزند اشرف کد نامزد ۴۲۱

۸۵- خانم پریسا سلامی رضی‌آباد فرزند داریوش کد نامزد ۴۲۴

۸۶- آقای امیررضا سلیمی فرزند محرم کد نامزد ۴۲۵

۸۷- آقای عین‌اله سمندری گیگلو فرزند شاه‌حسین کد نامزد ۴۲۶

۸۸- آقای میرمحمد سیدهاشمی فرزند میرداماد کد نامزد ۴۲۸

۸۹- آقای رضا سیف‌اللهی گیلانده فرزند حمید کد نامزد ۴۲۹

۹۰- آقای محمد سیف‌اللهی گیلانده فرزند لطیف کد نامزد ۴۵۱

۹۱- آقای رامین شاهنده فرزند حسین کد نامزد ۴۵۲

۹۲- آقای منوچهر شاهی بیگباغی فرزند محسن کد نامزد ۴۵۴

۹۳- آقای ارمین شایقی فرزند امین کد نامزد ۴۵۶

۹۴- آقای فرزان شعاع اردبیلی فرزند بهاالدین کد نامزد ۴۵۷

۹۵- خانم عالیه شکراله‌زادگان فرزند شکور کد نامزد ۴۵۸

۹۶- آقای خدارحیم شکوهی فرزند قدرت کد نامزد ۴۵۹

۹۷- آقای افشین شهبازی بالابیگلو فرزند حسین کد نامزد ۴۶۲

۹۸- آقای رحمان شوقی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۴۶۴

۹۹- آقای سعید شوقی فرزند محمد کد نامزد ۴۶۵

۱۰۰- آقای محسن شیخی فرزند بهنام کد نامزد ۴۶۷

۱۰۱- آقای رسول شیری بنمار فرزند سیاب کد نامزد ۴۶۸

۱۰۲- آقای داور صابر فرزند هوشنگ کد نامزد ۴۶۹

۱۰۳- آقای قوام صابری فرزند نباتعلی کد نامزد ۴۷۱

۱۰۴- خانم رقیه صادق‌زاده آقبلاغ فرزند رحیم کد نامزد ۴۷۲

۱۰۵- آقای سید حسام صادقی عزیزلو فرزند سید سرخای کد نامزد ۴۷۴

۱۰۶- آقای حسن صداقت حور فرزند حافظ کد نامزد ۴۷۵

۱۰۷- آقای کاظم صدشکر فرزند الف‌اله کد نامزد ۴۷۶

۱۰۸- آقای ابراهیم صفری فرزند پرویزعلی کد نامزد ۴۷۸

۱۰۹- آقای سلامت صفری فرزند خانلار کد نامزد ۴۷۹

۱۱۰- آقای عبدالرحمن صلواتی‌زاده فرزند موسی کد نامزد ۴۸۱

۱۱۱- آقای بهبود طالبی فرزند میکائیل کد نامزد ۴۸۲

۱۱۲- آقای رضا عادل محمودآباد فرزند عادل کد نامزد ۴۸۵

۱۱۳- آقای بهزاد عباس‌زاده فرزند عباس کد نامزد ۴۸۶

۱۱۴- خانم سمیه عباس‌زاده فرزند حضرتقلی کد نامزد ۴۸۷

۱۱۵- آقای یونس عباسی میرنی فرزند ایوب کد نامزد ۴۸۹

۱۱۶- خانم الهام عبداله‌زاده آقبلاغ فرزند رسول کد نامزد ۴۹۱

۱۱۷- آقای مسلم عبدی مشهور به عقیل فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۹۴

۱۱۸- آقای صمد عروضی فرزند جلال کد نامزد ۴۹۵

۱۱۹- خانم صغری عطرخانی فرزند ستار کد نامزد ۴۹۶

۱۲۰- آقای بهزاد عظیمی نمین فرزند علی‌اکبر کد نامزد ۴۹۷

۱۲۱- آقای محمود عقابی فرزند کریم کد نامزد ۴۹۸

۱۲۲- آقای سید رضا علوی فرزند سید کمال‌الدین کد نامزد ۵۱۲

۱۲۳- آقای ابراهیم علی‌پور مشهور به علی‌پور معصوم‌آباد فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۱۴

۱۲۴- آقای مهدی علی‌زاده سولا فرزند میکائیل کد نامزد ۵۱۵

۱۲۵- خانم افسون عیسی‌لو فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۱۶

۱۲۶- آقای غلامرضا عیوض‌زاده ثمرین مشهور به بابک فرزند براتعلی کد نامزد ۵۱۷

۱۲۷- آقای علیرضا غریبی لورون مشهور به علیرضا غریبی فرزند احمد کد نامزد ۵۱۸

۱۲۸- آقای آیت فتاحی یونجالی فرزند محبوب کد نامزد ۵۱۹

۱۲۹- آقای هاشم فتحی فرزند صفرعلی کد نامزد ۵۲۱

۱۳۰- آقای حبیب‌اله فتحی شیخ احمد مشهور به حبیب فتحی فرزند قطار کد نامزد ۵۲۴

۱۳۱- آقای علی فخرزاده مراللو فرزند شاهعلی کد نامزد ۵۲۵

۱۳۲- آقای داود فرجی ملاباشی فرزند نورالدین کد نامزد ۵۲۶

۱۳۳- آقای سیدغنی فروزان مشهور به میرغنی فرزند میرعلی بالا کد نامزد ۵۴۱

۱۳۴- آقای حبیب‌اله فروزنده قوجه‌بیگلو فرزند رشید کد نامزد ۵۴۲

۱۳۵- آقای نورعلی فصیحی جیوان فرزند عبدالعلی کد نامزد ۵۴۵

۱۳۶- آقای مسعود فکری نوده فرزند حاجی بابا کد نامزد ۵۴۶

۱۳۷- آقای سجاد فکنی مشهور به فگینی فرزند ودود کد نامزد ۵۴۷

۱۳۸- آقای امید فیروزی فرزند اصغر کد نامزد ۵۴۸

۱۳۹- آقای حسین قادری فرزند صدقعلی کد نامزد ۵۴۹

۱۴۰- آقای یاور قاسمی فرزند عوض کد نامزد ۵۶۱

۱۴۱- آقای حامد قاسمی اردی فرزند اسماعیل کد نامزد ۵۶۲

۱۴۲- خانم نرگس قاسمی همدانی فرزند حسن کد نامزد ۵۶۴

۱۴۳- آقای علی قبادی فرزند نصیر کد نامزد ۵۶۵

۱۴۴- خانم زهرا قدیمی اول شوشبلاغ فرزند غلام کد نامزد ۵۶۷

۱۴۵- آقای امیرعلی قربانی فرزند عبداله کد نامزد ۵۶۸

۱۴۶- آقای شاهین قطاری فرزند پرویز کد نامزد ۵۶۹

۱۴۷- آقای ناصر قلی‌زاده فرزند جعفر کد نامزد ۵۷۴

۱۴۸- آقای هوشمند قیاصی قره‌خان بیگلو فرزند فیروز کد نامزد ۵۷۵

۱۴۹- آقای محمد کامران‌زاده اضماره فرزند محمدحسین کد نامزد ۵۷۸

۱۵۰- آقای بهنام کمالی محمودآباد فرزند شعبان کد نامزد ۵۷۹

۱۵۱- آقای ولی کوثری مهرقوجه بیگلو فرزند عطا کد نامزد ۵۸۱

۱۵۲- آقای عادل لاله فرزند خداویردی کد نامزد ۵۸۴

۱۵۳- آقای بهنام لطفی سعیدآباد فرزند مروت کد نامزد ۵۸۵

۱۵۴- آقای عقیل لطفی مرادلو فرزند محمد کد نامزد ۵۸۶

۱۵۵- آقای طه لطیفی اقلیم فرزند قاسم کد نامزد ۵۸۹

۱۵۶- آقای حسنعلی مبری حاتم کندی فرزند بیرامقلی کد نامزد ۵۹۱

۱۵۷- آقای محرم محرمی فرزند سلیمان کد نامزد ۵۹۲

۱۵۸- آقای فرزاد محمداوغلی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۹۴

۱۵۹- آقای سجاد محمدحسن‌پور فرزند حسن کد نامزد ۵۹۵

۱۶۰- آقای طه محمدحسینی حیران فرزند یوسف کد نامزد ۵۹۶

۱۶۱- آقای نوید محمدنیا فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۹۷

۱۶۲- آقای کیومرث محمدی آبی‌بیگلو فرزند جابر کد نامزد ۵۹۸

۱۶۳- خانم سارا محمدی کله‌سر فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۱۲

۱۶۴- آقای ایوب محمودی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۱۴

۱۶۵- آقای مسعود محمودی ارشاد فرزند سعید کد نامزد ۶۱۵

۱۶۶- آقای علی مرادی بک باغلو فرزند سلیمان کد نامزد ۶۱۶

۱۶۷- آقای علی مردوارمستعلی بیگلو فرزند طرلان کد نامزد ۶۱۷

۱۶۸- خانم وحیده مسائلی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۱۸

۱۶۹- آقای روح‌اله مظفری ینگجه فرزند ورحمت کد نامزد ۶۱۹

۱۷۰- آقای رضا ملانوری فرزند عزیز کد نامزد ۶۲۱

۱۷۱- آقای موسی منصوری مغانلو فرزند ایمانقلی کد نامزد ۶۲۴

۱۷۲- آقای کرامت مهدوی کلور فرزند سخاوت کد نامزد ۶۲۵

۱۷۳- آقای بهنام مهرپور فرزند علی کد نامزد ۶۲۶

۱۷۴- آقای امین مهرنگ ساریخان بگلو فرزند ترحم کد نامزد ۶۲۷

۱۷۵- آقای سید بهروز موسوی فرزند میرجلیل کد نامزد ۶۲۸

۱۷۶- خانم سیده زهرا موسوی گندشمین فرزند میراحمد کد نامزد ۶۴۱

۱۷۷- آقای قیاس موسوی گندشمین فرزند غفار کد نامزد ۶۴۲

۱۷۸- خانم سیده ندا موسوی مجنده فرزند سید اسلام کد نامزد ۶۴۵

۱۷۹- آقای حسین میزان‌دار فرزند ودود کد نامزد ۶۴۶

۱۸۰- آقای محسن ناصح دولت‌آباد مشهور به علی فرزند حسین علی کد نامزد ۶۴۷

۱۸۱- آقای نادر ناصری کل‌تپه فرزند صفر کد نامزد ۶۴۸

۱۸۲- آقای ناصر ناطق درآباد مشهور به ناطق درآبادی فرزند امین کد نامزد ۶۴۹

۱۸۳- آقای علیرضا نجات‌خواه فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۵۱

۱۸۴- آقای آرش نجدبنابی مشهور به بنابی فرزند عادل کد نامزد ۶۵۲

۱۸۵- آقای افشار نجف‌زاده کریم کندی فرزند سیفعلی کد نامزد ۶۵۴

۱۸۶- خانم فاطمه نظرزاده قوجه‌بیگلو فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۵۷

۱۸۷- خانم مینا نهامین فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۵۹

۱۸۸- آقای محمدعلی نوبخت عیسی‌لو فرزند رضاعلی کد نامزد ۶۷۱

۱۸۹- آقای سامان نوتاش فرزند همت کد نامزد ۶۷۲

۱۹۰- آقای بهرام نوروزگندشمین فرزند علی کد نامزد ۶۷۴

۱۹۱- آقای حسن نوروزوند فرزند موسی کد نامزد ۶۷۵

۱۹۲- آقای جواد نوری فرزند فرمان کد نامزد ۶۷۶

۱۹۳- آقای مهدی نوری فرزند ولی‌اله کد نامزد ۶۷۸

۱۹۴- آقای سجاد نوظهور مغانلو فرزند حسن کد نامزد ۶۷۹

۱۹۵- آقای سجاد نیازمند قوجه‌بیگلو فرزند محرم کد نامزد ۶۸۱

۱۹۶- خانم زهرا نیک‌طبع فرزند حسن کد نامزد ۶۸۲

۱۹۷- آقای حسین هراسی فرزند عظیم کد نامزد ۶۸۶

۱۹۸- خانم پروین هژبری اردبیلی فرزند اژدر کد نامزد ۶۸۹

۱۹۹- آقای وحید هژبری اردبیلی فرزند اژدر کد نامزد ۶۹۱

۲۰۰- آقای حمید همرنگ‌پور فرزند وکالت کد نامزد ۶۹۲

۲۰۱- آقای اسفندیار هوشیار هیر فرزند قدرت کد نامزد ۶۹۴

۲۰۲- خانم سولماز ودودی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۹۵

۲۰۳- آقای مسعود وهاب‌زاده فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۹۷

۲۰۴- آقای ساسان یاوری فرزند سیفعلی کد نامزد ۶۹۸

۲۰۵- آقای علی یکتاپور فرزند رسول کد نامزد ۷۱۲

۲۰۶- آقای سجاد یوسف‌زاده شمس‌آباد فرزند عبداله کد نامزد ۷۱۴

۲۰۷- آقای سید حسین یوسفی سادات فرزند میریعقوب کد نامزد ۷۱۵

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین‌نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اردبیل می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ برگزار می‌شود.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52863